Ebelik Bölümü, Dijital Okur Yazarlık Dersi

Patolojiye Giriş, İnflamasyon, Dejenerasyon ve Nekroz, Hücre Büyümesi ve Farklılaşması Bozuklukları, Onarım ve İyileşme, Dolaşım Bozuklukları, Kanserler

Biyokimya ders konularını teorik olarak öğrencilere aktarmak. Vücudun homeostatik dengesinin sürdürülmesinde önemli olan biyokimyasal ve hücresel mekanizmaları kavramaları, Karbonhidratlar, Lipidler,Aminoasitler,Proteinler,Enzimler ve Hormonlar konularında bilgi sahibi olmaları ve mesleki eğitimlerinde gerekli olan bilgileri öğrenmelerini sağlamak. 

açıklanması, İletişimin Tanımı Ve İletişim Araçları, İletişim Türleri I (Sözlü ve Sözsüz İletişim), İletişim Türleri II (Terapötik ve Nonterapötik İletişim), İletişim Engelleri o Bireysel Engeller o Çevresel Engeller, Kendini Tanıma ve Özgüven, İletişimi Etkileyen Faktörler, Özel Durumlarda İletişim-I (işitme/görme/konuşma engeli olan, tedaviyi reddeden kişiler vb), Çağdaş Yaşamda Kişilik ve Kişilerarası İlişkiler, Özel Durumlarda İletişim-II (beden imajı bozulan, ağrı çeken, travma yaşayan kişiler vb), Kişilerarası İlişkileri Etkileyen Kavramlar, Aile İçinde ve Çalışma Yaşamında İletişim, Ahlak ve Görgü nedir? İnsan İlişkilerinde Uyulması Gereken Görgü Kuralları nelerdir?, Başarılı İletişim ve İletişimi Kolaylaştıran Etmenler, Bazı Özel Durumlarda İletişim, Çağdaş Yaşamda Kişilik ve Kişilerarası İlişkiler, Empati ve Çatışma, Beden Dili, Ben dili, Sen dili, Transaksiyonel analiz, Aile İçi İletişim, Kurumlarda İletişim, Atılgan, Pasif, Saldırgan ve Manüplatif davranış türlerine sahip kişiler ve kişilerarası ilişkiler, Dersin değerlendirmesi.


Dersin amacı öğrencilere hedef dilde anlamlı cümleler kurabilmeleri, düşünebilmeleri ve iletişim kurabilmeleri konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca bu ders öğrencilere hedef dilde okuma becerilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olacak ve onlara kendilerini alt-orta düzeyde hem sözlü ve hem de yazılı olarak ifade edebilmelerine de olumlu anlamda katkı sağlayacaktır.

Dersin içeriğinin açıklanması, Kaynakların tanıtılması, • Ebelikte Temel Kavramlar; (Ebelik, İnsan, Aile, Toplum, Çevre, Hemoostazis, Bireyin Temel Gereksinimleri) • Sağlık Bakım Ekibi ve Ebenin Ekip İçindeki Yeri ve Rolü • Anne ve Çocuk Sağlığı Hizmetlerinde Güvenli Çevre; (Isı, nem, havalandırma, aydınlatma, renkler vb), Enfeksiyon Kontrolü; Enfeksiyon süreci, tıbbi ve cerrahi asepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon, tıbbi atıkların yok edilmesi • Yara: Yaranın tanımı, yara iyileşme süreci, epizyotomi ve sezeryan insizyonu bakımı, Hasta Güvenliği (Kadın ve Yenidoğan Ağırlıklı) • İletişim ve Öğretim İlkeleri • Ölüm Kavramı, Uyku ve Dinlenme • Ağrı, Ağrının türleri, Ağrıya yönelik Uygulamalar, Vücut Mekaniği ve Hareket a) Hareket ve Güç Mekaniğinin Tanımı b) Vücut Mekaniği Prensipleri c) Koruyucu Mekaniğe Uygun Yatış Pozisyonları d) Koruyucu Yatış Pozisyonları, Muayene Pozisyonları, Tedavi Edici Pozisyonlar, Gebenin Hareket Ettirilmesi ve Taşınması, Yaşamsal Bulgular I- Temel Kavramlar II- Vücut Isısı, Nabız, Solunum, Kan Basıncı, Özbakım Uygulamaları I- Bireysel Sağlık Kuralları II- Deri, Mukoza ve Cilt Bakımı III- Perine ve Menstruasyon Hijyeni, IV- Meme Hijyeni V- Masajlar VI- Yatak yapımı, İlaç Uygulamaları a)İlaç Bilgisi ve Farmakokinetiği b)İlaçların Veriliş Yolları ve Uygulanışı, I. Oral Yol, II. Parenteral Yol, III. İnhalasyon Yolu, IV. Lokal Uygulama V. İntravenöz infüzyon, c)Kan alma ve Kan Transfüzyonu d)Sıvı Elektrolit Dengesi, Sıcak-Soğuğun Terapötik Kullanımı • Oksijen Tedavisi ve Uygulama Yöntemleri • Barsak Boşaltımı ve Uygulamaları, Sindirim Sistemi Uygulamaları • Üriner Kateterizasyon Uygulaması, Beslenme ve Sindirim Sistemi Uygulamaları • Üriner Boşaltım, Bakım Süreci a)Bakımın Planlanması b)Bakım Planı Örnekleri ve Bakım Planı Örneğinin Tartışılması, Genel Tekrar (Laboratuar Ağırlıklı) Klinik Raporlarının Değerlendirilmesi, Laboratuvar Sınavı.

Dersin Tanıtımı, Madde bağımlılığı ve madde kullanım sorunları –I, Madde bağımlılığı ve madde kullanım sorunları –II, Yasal ve yasal olmayan maddeler, Madde kullanımının yol açtığı ruhsal bozukluklar, Depresanlar Alkol ve alkol kullanım sorunları, Gebelerde madde bağımlılığı, Alkol deliryum trimens, Alkol bağımlılığı, Alkol yoksunluğu, Hallüsinojenler ve kullanım etkileri, Narkotikler, kullanım etkileri, Madde bağımlılığının fetüs ve yenidoğan üzerine etkileri, Uyarıcılar ve kullanım etkileri, Madde bağımlısı bireylerle iletişim ve bakım Kendi kendine yardım grupları, Madde bağımlılığının önlenmesi –I, Madde bağımlılığının önlenmesi -II

Cümle bilgisi, kelime grupları, cümle ve cümleyi meydana getiren unsurlar, cümle türleri, cümle çözümlemeleri, cümle inceleme örnekleri, kompozisyon (kompozisyonda; konu, düşünce ve ana düşünce, tema, hayal, paragraf), anlatım biçimleri, yaratıcı, kurgusal yazılar, düşünce ve bilgi aktaran yazılar, resmî (formal) yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları, öz geçmiş), dil yanlışları (yazım ve noktalama işareti yanlışları, anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar, konferans, bilimsel araştırma, Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçe’de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Zarfların ve edatların Türkçe’de kullanış şekilleri.


Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması; esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı; Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri